1

Mobs By Family: Strigoi

4 creature(s) found for Strigoi
Name Level Range Location Family
Picture Attached Lord Asag N/A Meriphataud Mountains Strigoi
Picture Attached Lord Ruthven N/A Xarcabard, 3 more areas Strigoi
No Picture Lord Vryko N/A Nyzul Isle Uncharted Region Strigoi
Picture Attached Soaring Strigoi N/A Legion - Hall of Im Strigoi