1
Bio:
I came ... I saw ... I slaughtered... Go awayyyyyyyyyyyyyyyy I will eat your children

Location: av-74465